Privacyverklaring

Van Enileve Natural Healing

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

​In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Tevens draag ik er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden zoals het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, het verwijzen naar een andere behandelaar, voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen. Al deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

U heeft de volgende rechten

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Privacy op zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling
• De kosten van het consult

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Enileve Natural Healing
Schinkelsebaan 6, 2de etage
2908 LE Capelle a/d IJssel
0644348954
info@enileve.nl

Lilartsy uGCDi2f0jIk unsplash

Praktijk voor lichaamsgerichte psychosociale therapie

Openingstijden
Maandag tot woensdag 9:00-22:00
Donderdag Gesloten
Vrijdag 9:00-18:00
Zaterdag 9:00-16:00
Zondag Gesloten

Contact

Eveline van Dijk-Mijnlieff
Tel: 06 44 34 89 54
info@enileve.nl
www.ruimtedeverbinding.nl

Bezoekadres

Route naar Enileve
Schinkelse Baan 6
2908 LE Capelle aan den IJssel

VBAG logo TP
EEN bordje
Rbcz logo vierkant